Výstavný poriadok

.


Slovenského zväzu chovateľov
Krížna 44, 824 76 Bratislava IČO: 00178322,
DIČ: 2020864582 zapísaný na Ministerstve vnútra SR v registrácii záujmových združení pod číslom VVS/1-909/90-61-7

 

Výstavný poriadok

Slovenského zväzu chovateľov

pre usporiadanie výstav, prehliadok a chovateľských dní

 

Úvod

 

Tento výstavný poriadok je vykonávacím predpisom v zmysle ustanovenia § 4 ods. 7, Stanov Slovenského zväzu chovateľov (ďalej len „SZCH“). Vzťahuje sa na holuby, hydinu a králiky chované členmi SZCH podľa platných chovateľských štandardov (Avzorníky plemien králikov, holubov, hydiny a pod. viď knižné vydania). Výstavný poriadok je záväzným predpisom pre usporiadateľov výstav, vystavovateľov a posudzovateľov pri hodnotení a oceňovaní zvierat na výstavách usporiadaných ktoroukoľvek zložkou SZCH. Výstavný poriadok zároveň stanovuje podmienky na ochranu, starostlivosť a pohodu zvierat v zmysle platnej legislatíve SR, veterinárnym a plemenárskym zákonom a v súlade s Európskou legislatívou.

Výstavný poriadok slúži k realizácii a prezentácii všetkých chovov v rámci SZCH, k propagácii chovateľskej práce a vytvára priestor pre chovateľské súťaženie v zmysle platných predpisov SZCH ako aj zákonných predpisov v rámci SR.

Prehliadky a výstavy poskytujú skutočný prehľad o súčasnom chovateľstve a sú príležitosťou pre zhodnotenie výsledkov chovateľskej práce. Výstavy, súťaže, prehliadky a chovateľské dni slúžia na propagáciu chovateľstva a dosiahnutých výsledkov, pričom zároveň podporujú chovateľské súťaženie.

 

Článok I.

Druhy prehliadok a výstav

 

A) Prehliadky:

Prehliadky sú usporiadané spravidla jednotlivými organizačnými zložkami Slovenského zväzu chovateľov (ďalej len „zväzu“) za účelom výberu vhodných jedincov na ďalší chov. Trvanie prehliadok býva obmedzené na dobu predvedenia zvierat. Posudzovanie sa vykonáva spravidla za prítomnosti chovateľa. Výsledky posúdenia slúžia ako doklad o kvalite zvierat.

 

Prehliadky sa členia na:

1. Propagačné - nemusí byť pri nich prevedené posúdenie zvierat.

2. Stolové ocenenie - s hodnotením zvierat, ktoré vykonáva posudzovateľ.

3. Bonitácia zvierat - s hodnotením podľa štandardu a príslušného bonitačného kľúča.

 

B) Výstavy, súťaže:

1. Miestne a obvodové výstavy, súťaže – usporiadajú základné organizácie, ktoré dopredu nahlásia na príslušný oblastný výbor. OV SZCH nahlásia termíny výstav na S RR SZCH do 31.3. daného kalendárneho roka za účelom zostavenia kalendára výstav pre daný rok.

2. Oblastné výstavy – podliehajú oznamovacej povinnosti na sekretariát Republikovej rady SZCH. Oblastný výbor môže poveriť usporiadaním oblastnej výstavy jednu alebo viaceré základné organizácie v oblasti.

3. Regionálne (medzi oblastné) výstavy a súťaže – usporiada ich po dohode oblastných výborov v príslušnom kraji, poverený oblastný výbor. Každý oblastný výbor má toľko hlasov, koľko má v príslušnom roku členov. Podliehajú oznamovacej povinnosti na sekretariát Republikovej rady SZCH.

 

4. Špeciálne výstavy a súťaže – sú určené pre jednotlivé druhy zvierat a ich plemená.  Usporiadajú ich chovateľské kluby alebo po vzájomnej dohode niektorá organizačná zložka zväzu.

 

5. Celoštátne výstavy a súťaže – usporiadateľom je zväz, organizačne môže usporiadaním výstavy poveriť ktorúkoľvek organizačnú zložku zväzu, vždy na základe písomnej zmluvy.

 

6. Medzinárodné výstavy a súťaže – usporiadateľom je zväz. Na výstavách môžu byť vystavené zvieratá, ktoré spĺňajú podmienky stanovené príslušnými ústrednými odbornými komisiami, a to v súlade s podmienkami dohodnutými so zahraničnými chovateľskými organizáciami alebo Európskym chovateľským zväzom (ďalej len „EE“).

 

Článok II.

Zásady pre organizovanie výstav

 

1. Sekretariát Republikovej rady SZCH (ďalej len „SRR SZCH“) zostavuje a zverejňuje prehľad o konaní výstav a súťaží. Zoznam pripravovaných výstav zverejňuje na svojej internetovej stránke.

2. Termíny celoštátnych a medzinárodných výstav, ktoré majú byť v nasledujúcom kalendárnom roku musia byť známe vždy do 31.1. kalendárneho roka. V termíne konania celoštátnych alebo medzinárodných výstav nesmú byť konané iné výstavy rovnakého druhu zvierat na území Slovenska. V roku konania Európskej výstavy zvierat EE sa nesmú konať dva týždne pred a dva týždne po termíne výstavy EE celoštátne , medzinárodné a klubové výstavy tých druhov zvierat, ktoré sú zahrnuté v EE (exotické vtáctvo, holuby, hydina, králiky,  morčatá).

3. Prehľad o konaní výstav nižšieho typu predložia oblastné výborya chovateľské kluby S RR SZCH do 31.3. bežného roka na nasledujúci kalendárny rok.

4. K organizačnému zabezpečeniu výstavy ustanovuje usporiadajúca organizácia výstavný výbor a menuje jeho členov. Členom výstavného výboru je spravidla riaditeľ alebo predseda, tajomník alebo zástupca riaditeľa, ekonóm a zástupcovia jednotlivých chovateľských odborov.

5. Na zaistenie priebehu výstavy určí výstavný výbor usporiadateľský zbor a vymedzí mu práva a povinnosti.

6. Usporiadajúca organizácia môže pri usporiadaní výstavy menovať čestné predsedníctvo za podmienky, že jednotliví členovia čestného predsedníctva s menovaním súhlasia.

 

Článok III.

Práva a povinnosti usporiadateľa výstavy

 

1. Usporiadateľ výstavy je povinný zaistiť všestranné podmienky pre konanie výstavy. Je povinný prerokovať konanie výstavy najmä s príslušným vyšším orgánom zväzu a s príslušnými orgánmi štátnej správy.

2. Usporiadateľ je povinný požiadať príslušnú regionálnu veterinárnu správu o povolenie na usporiadanie výstavy a stanovenie veterinárnych podmienok.

3. V prípade predpokladu väčšieho počtu účastníkov (vystavovateľov, návštevníkov), je organizátor povinný zabezpečiť zdravotný dozor v súlade s platnou legislatívou a veterinárnu starostlivosť v zmysle zákona.

4. Usporiadateľ vypracuje propozície výstavy. Propozície určujú podmienky pre vzťah usporiadateľa a vystavovateľa. Usporiadateľ určí organizačný a ekonomický spôsob prípravy, priebehu a likvidácie výstavy. Stanoví zásady pre vystavovanie zvierat, pre predaj zvierat na výstave, pre účasť zahraničných vystavovateľov na výstave, prípadne kontrolu členstva a podobne. Usporiadateľ zároveň určí postup v prípade, že sa výstava nebude konať. Usporiadateľ zaistí zverejnenie propozícií, distribúciu prihlášok, zaistí súhlas vystavovateľov s propozíciami. V prípade celoštátnej alebo medzinárodnej výstavy spolupracuje usporiadateľ pri zostavovaní propozícií s príslušnou ústrednou odbornou komisiou.

5. Usporiadateľ vydáva výstavný katalóg, ktorý obsahuje zoznam prihlásených zvierat na výstavu a zoznam vystavovateľov. Katalóg môže obsahovať aj zoznam posudzovateľov, vecných cien alebo diplomov ak boli zvieratám podľa propozícií udelené, bodové hodnotenie zvierat. Súčasťou katalógu môžu byť aj reklamy sponzorov výstavy.

6. Usporiadateľ výstavy zabezpečuje pripravenie výstavy, postavenie klietok, a umiestnenie výstavných exponátov do príslušných klietok. Zároveň zodpovedá za vyskladnenie klietok, zloženie výstavného materiálu a jeho odvoz. Usporiadateľ zodpovedá aj za šetrné zaobchádzanie s výstavným materiálom a za prípadnú stratu a zničenie.

7. Usporiadateľ výstavy zabezpečí vhodné podmienky pre plnohodnotný, bezproblémový výkon posudzovateľom.

8. Usporiadateľ zodpovedá za to, že na výstave vystavujú iba organizovaní chovatelia SZCH, resp. organizovaní členovia zahraničných organizácií v rámci EE.

9. Usporiadateľ má právo limitovať počty prihlásených zvierat ak si to vyžiadajú organizačné podmienky.

10. Usporiadateľ má právo odmietnuť prijať zvieratá na výstavu, ak prihláška nie je vypísaná v súlade s propozíciami.

11. Usporiadateľ je povinný určiť garantov pre jednotlivé druhy zvierat. Garant je zodpovedný za starostlivosť o zvieratá vo zverenom úseku počas celej výstavy, je povinný im čistiť, kŕmiť, podávať vodu. Bez súhlasu garanta nesmie nikto so zvieratami manipulovať, vrátane majiteľa. Garant musí byť viditeľne označený a identifikovateľný.

12. Usporiadateľ musí prijať protest vystavovateľa na porušenie podmienok stanovených propozíciami (výstavnými podmienkami). O proteste rozhoduje výstavný výbor.

 

Článok IV.

Povinnosti a práva posudzovateľov

 

1.  Posudzovateľ je oprávnený dostaviť sa k posudzovaniu vtedy, ak je na tento úkon delegovaný. Na celoštátnej výstave zvierat určuje predseda zboru posudzovateľov vedúceho posudzovania. Postavenie delegovaných posudzovateľov určí predseda zboru posudzovateľov.

2.  Posudzovateľ je povinný sa dostaviť v určenú hodinu a svoj príchod nahlásiť výstavnému výboru alebo ním poverenej osobe.

3.  Posudzovateľ je zodpovedný za korektné posúdenie jemu pridelených zvierat a musí zabezpečiť zaznačenie výsledkov posudzovania do príslušných tlačív v stanovenom čase

4.  Posudzovateľ má právo požadovať od usporiadateľa vytvorenie optimálnych podmienok na posudzovanie.

5. Posudzovateľ má právo po ukončení posúdenia zvierat na katalóg z príslušnej výstavy zadarmo.

6. Posudzovatelia a adepti majú právo voľného vstupu na všetky druhy výstav a prehliadok usporiadaných ktoroukoľvek organizačnou zložkou zväzu.

 

Článok V.

Práva a povinnosti vystavovateľov

 

1.  Vystavovateľ je povinný prihlásené zvieratá priniesť na výstavu v určenom čase a odovzdať ich garantom.

2.  Vystavovateľ je povinný ponechať zvieratá v priestoroch výstavného areálu počas konania celej výstavy, v opačnom prípade môže byť diskvalifikovaný  a môže mu byť odobraté ocenenie zvierat a posudok. Toto sa netýka zvierat určených na predaj.

3.  Ak vystavovateľ prihlasuje na výstavu zvieratá, ktoré sú určené na predaj musí túto informáciu uviesť už pri prihlásení zvierat.

4. Vystavovateľ má právo požadovať od usporiadateľa výstavy platný oceňovací lístok o posúdení zvieraťa a vydanie diplomov, alebo vecných cien pokiaľ boli podľa propozícií udelené.

5. Vystavovateľ má právo od usporiadateľa výstavy požadovať sumu za predané zvieratá vo výške, ako bola uvedená na prihláške, bez akejkoľvek zrážky, pokiaľ možno priamo na mieste konania výstavy.

6. Vystavovať môže iba organizovaný člen SZCH alebo člen zahraničných organizácií v rámci EE v súlade s vopred dohodnutými podmienkami. Organizovaní členovia SZCH môžu vystavovať aj ako rodina alebo manželia.

7. Vystavovateľ dopraví zvieratá na výstavu čisté, bez zjavných príznakov onemocnenia s príslušnými veterinárnymi dokladmi v prepravke zaručujúcej bezpečnú prepravu.

6. Prepravu zvierat na výstavu a späť zabezpečuje vystavovateľ.

7. Vystavovateľ ak uzná, že ocenenie zvieraťa nie je vykonané podľa platného štandardu má právo proti oceneniu podať sťažnosť na výkon posudzovateľa príslušnej ÚOK.

8. Vystavovateľ nemôže na výstavu zaslať samicu v druhej polovici gravidity, ani kojace matky u cicavcov.

 

Článok VI.

Usporiadanie výstavných exponátov

 

1. Výstavné exponáty sú usporiadané podľa platných vzorníkov na posudzovanie zvierat vydaných SZCH, resp. v zmysle výstavného poriadku EE.

 

 

Článok VII.

Veterinárne a zoohygienické podmienky

 

1.  Usporiadateľ a vystavovateľ sú povinní pri činnostiach súvisiacich s prehliadkou a výstavou riadiť sa a dodržiavať stanovené veterinárne a zoohygienické požiadavky a s nimi súvisiace predpisy.

2.  Vystavované a predvádzané zvieratá musia mať príslušné veterinárne doklady.

3. Veterinárnemu lekárovi poverenému veterinárnym dozorom musia byť vytvorené podmienky pre riadny výkon jeho práce.

4.   Počas konania prehliadky a výstavy nesmú byť do priestorov výstavy umiestnené zvieratá, ktoré neprešli veterinárnou prehliadkou a nemajú predpísané veterinárne doklady.

5.  Počas konania prehliadky a výstavy musí byť zaistené upratovanie priestoru, klietok, voliér a p.

6. Pri prehliadke a výstave musia byť zvieratá zabezpečené proti nepriaznivým poveternostným vplyvom.

7. Klietky a voliéry musia mať zodpovedajúce rozmery a musia byť pred umiestnením zvierat a po skončení prehliadky a výstavy vyčistené a vydezinfikované.

8.V prípade vystavovania zvierat vo voliérach dovoliť umiestniť vzhľadom k veľkosti voliéry a druhu zvierat len taký počet zvierat, aby bolo dodržaný komfort zvierat.

9. Organizátor – usporiadateľ výstavy je povinný zabezpečiť počas konania výstavy tzv. karanténne klietky.

 

Článok VIII.

Zásady pre udeľovanie cien

 

1. Ceny sa rozdeľujú do dvoch skupín:

a) súťažné,

b) sponzorské.

2. Ceny sú vyjadrením ocenenia kvality vystavovaných zvierat. Udeľujú sa podľa druhu výstavy. Na celoštátnych výstavách sa spravidla udeľujú ceny: Šampión SR, Majster SR, Čestná cena. Na špeciálnych klubových výstavách: Šampión klubu, Víťaz klubu, Majster klubu, Čestná cena. Na ostatných výstavách podľa druhu výstavy: Víťaz výstavy, Víťazná kolekcia, Čestná cena.

3. Pravidlá pre udeľovanie titulov sú záväzné pre výstavy vyššie uvedených stupňov. Každý výstavný výbor má právo určiť aj ďalšie stupne cien, podľa charakteru výstavy napr. rôzne memoriály a podobne.

4. O prideľovaní týchto cien rozhodujú výhradne posudzovatelia a na ich rozhodnutí nesmie nič meniť výstavný výbor, ani ktokoľvek iný. Udelená cena – Šampión SR na CV po návrhu posudzovateľa podlieha schváleniu aj vedúceho posudzovateľa.

 

Článok IX.

Osobitné ustanovenia pre usporiadanie celoštátnych výstav

 

1.  Priebeh celoštátnych výstav sa riadi výstavnými podmienkami schválenými P RR SZCH.

2.  Delegovanie posudzovateľov sa vykonáva podľa návrhu príslušného predsedu zboru posudzovateľov.

3. Vystavovateľ - majiteľ, ktorý sa cíti byť poškodený pri posúdení zvieraťa má právo podať protest proti posúdeniu, vo výstavnej kancelárii, po zložení zálohovej finančnej čiastky stanovenej propozíciami výstavy. Príslušná odvolacia komisia posúdi protest v prípade jeho opodstatnenosti je povinná zjednať nápravu. V prípade, že protest bol neoprávnený zálohová čiastka prepadá v prospech výstavy.   V prípade oprávneného protestu sa poplatok vráti. Odvolaciu komisiu vedie príslušný predseda zboru posudzovateľov alebo ním poverený posudzovateľ.

4.  Pre udeľovanie cien na celoštátnych výstavách bol stanovený nasledujúci jednotný kľúč pre holuby, hydinu, králiky: Šampión SR za každých 100 vystavených zvierat  3 vecné ceny, pri neukončenej stovke sa vykoná matematický prepočet.   Čestná cena  za každých 100 vystavených zvierat  3 vecné ceny, pri neukončenej stovke sa vykoná matematický prepočet. Ocenené zvieratá musia preukázať  príslušnú kvalitu, tituly nie sú nárokové.   Majster SR kolekcia 4 jedincov toho istého plemena, farebného rázu, v zastúpení oboch pohlaví, s minimálnym ziskom 376 b., za účasti minimálne 3 kolekcii a dvoch vystavovateľov. O najnižšom prípustnom bodovom ocenení rozhodujú príslušné odborné komisie. V jednom plemene alebo farebnom ráze môže byť udelený iba jeden MSR. Ocenenie vecná cena.  

 

Článok X.

Finančné náhrady posudzovateľov

 

1. Za posúdenie zvierat vzniká posudzovateľovi nárok na odmenu.  Odmena môže byť vyplatená až po ukončení posudzovania, kompletnom vypísaní oceňovacieho lístku, jeho zavesení na príslušnú klietku a rozdelení udelených ocenení a ostatných úkonov ktoré súvisia s posudzovaním.

2.  Norma na posúdenie zvierat posudzovateľom je stanovená na 60 ks. U hydiny sa vykonáva prepočet na normu podľa jednotlivých druhov nasledovne: kury, perličky prepelice – 1; kačice – 1,5;  husi, morky – 2;

3.  Odmena za posudzovanie do normy 60 ks.  je stanovená na 20,0 Є ;  nad normu do 80 ks. za každý kus navyše 0,4 Є ; nad normu do 100 ks. za každý kus navyše 0,8 Є.  Vedúcemu posudzovateľov pri počte posudzovateľov 3 – 10 prislúcha príplatok  5,0 Є.  Vedúcemu posudzovateľov pri počte posudzovateľov 10 a viac prislúcha odmena vo výške 30,0 Є.

4.  Posudzovateľ má nárok v deň posudzovania na stravné vo výške 3,5 Є.

5.  Cestovné náhrady za použitie vlastného motorového vozidla sa stanovujú v zmysle zákona č. 283/2002 o cestných náhradách. Prepočet náhrad sa vykoná podľa vzorca:

 

A xB

_____     + 0,183 x C

 

100

 

A = ø cena PHM;         B = ø spotreba PHM/100 km podľa technického preukazu;

C = počet najazdených km;

 

Pričom delegovaní posudzovatelia sú povinní čo najhospodárnejšie využiť motorové vozidlo.

 

 

 

 

 

 

 

Článok X.

Záverečné ustanovenia

 

1.  Ak bude výstava využitá na výmenu alebo predaj zvierat, musí byť táto skutočnosť vyslovene uvedená v propozíciách výstavy. Túto službu môže organizovať výhradne usporiadateľ výstavy, nie jednotliví vystavovatelia.

2. Ústredné odborné komisie môžu vydať, ak to bude potrebné, doplňujúce pokyny k týmto smerniciam, ktoré však nesmú byť s nimi v rozpore.

3.  Tento výstavný poriadok bol schválený uznesením Republikovej rady č. 95/RR/2015  dňa 21.11.2015 a nadobúda účinnosť dňa 1. 1. 2016.

Zároveň sa ruší výstavný poriadok, ktorý bol schválený uznesením RR SZCH č. 9/2RR/2011 zo dňa 8.5.2011.

 

 

RNDr. Július Szabó v. r.                                                                    Jozef Špaňúr v. r.

predseda RR SZCH                                                                       tajomník RR SZCH

Podporte SZ ešte dnes.

NEWSLETTER

Prihláste sa na odber noviniek

Odhlásenie z doberu noviniek 

Budúce výstavy

Inzertujte svoju výstavu / burzu
szchhlboke@gmail.com

Kontakt

SZCh zo Hlboké
Družstevná 387
906 31 Hlboké


 Pridajte sa k nám ! 


Burzy a výstavy


Odborné kluby


Výstavný poriadok


Zväz v regiónoch


Republiková rada

COPYRIGHT 2011 - 2017

Tvorba web stránok zdarmaWebnode