STANOVY  

"VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVA"

 

 

1.    Členstvo vo zväze je dobrovoľné a založené v jednej základnej organizácii zväzu.

2.    Dokladom o členstve vo zväze je platný členský preukaz a doklad o úhrade členského príspevku.

3.    Členstvo vo zväze môže byť:
a/ individuálne
b/ kolektívne
c/ čestné

4.    Členom zväzu sa môže stať každý občan Slovenskej republiky, občan členského štátu Európskej únie, a osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

5.    Mladí chovatelia (od 6 do 18 rokov) sa môžu stať členmi zväzu v základných organizáciách, tieto pri väčšom počte mladých chovateľov môžu vytvárať krúžky mladých chovateľov. Podmienkou členstva mladého chovateľa do 15 rokov je súhlas jeho zákonného zástupcu.

6.    Individuálne členstvo vzniká v základnej organizácii zväzu, obvykle najbližšej k miestu trvalého bydliska, na základe písomnej prihlášky rozhodnutím členskej schôdze o prijatí za člena a zaplatením členského príspevku a súhlasom so stanovami zväzu

7.    Kolektívnym členom môže byť právnická osoba ktorá sa chce aktívne podieľať na plnení úloh zväzu, alebo chce aktívne podporovať jeho ďalší rozvoj

8.    Kolektívne členstvo vzniká na základe zmluvy, ktorú uzatvárajú štatutárni zástupcovia organizácií s právnou subjektivitou a zástupcovia prijímanej organizácie. Zmluva upravuje povinnosti kolektívneho člena a spôsob vzájomnej spolupráce.

9.    Čestné členstvo môžu udeliť základné organizácie, kluby chovateľov, oblastné organizácie a republiková rada zväzu jednotlivcom a právnickým osobám ako prejav uznania za zásluhy o rozvoj zväzu.

10.  Čestné členstvo vzniká na základe uznesenia orgánu zväzu, ktorý ho udeľuje a súhlasného vyjadrenia prijímaného člena. Čestný člen je členom tej organizácie, ktorá sa rozhodla udeliť mu čestné členstvo.

11.  Individuálne členstvo vo zväze zaniká:
a) vystúpením,
b) rozhodnutím o vylúčení zo zväzu v zmysle disciplinárneho poriadku,
c) nezaplatením členského príspevku v stanovenej lehote,
d) úmrtím člena.

Kolektívne členstvo vo zväze zaniká:
a) odstúpením od zmluvy, písomným oznámením o vystúpení,
b) vyčiarknutím člena pre neplnenie si členských povinností,
c) zánikom organizácie, ktorá je kolektívnym členom.

Kontakt

SZCh zo Hlboké
Družstevná 387
906 31 Hlboké

Kontakt na prevádzkovateľa:
Tomáš Filípek
Kpt. Nálepku 369
906 31 Hlboké
O918 747 823


 Pridajte sa k nám ! 


Burzy a výstavy


Odborné kluby


Výstavný poriadok


Zväz v regiónoch


Republiková rada