Základná organizácia

 

  1. Základná organizácia zväzu je základnou organizačnou zložkou, ktorá združuje chovateľov geneticky definovaných zvierat podľa:
    a) všeobecného zamerania na chov viacerých druhov zvierat,
    b) špeciálneho zamerania na chov jedného druhu zvierat.

  2. Základné organizácie sa vyvárajú pri združení najmenej šesť členov. Právnu subjektivitu nadobúdajú dňom ich zaevidovania a pridelením registračného čísla na sekretariáte republikovej rady zväzu so zaviazaním sa riadiť svoju činnosť v súlade so stanovami. Zánikom základnej organizácie dochádza k ukončeniu jej právnej subjektivity. Dňom zániku je deň vyňatia evidencie základnej organizácie na sekretariáte zväzu.

  3. Základná organizácia zväzu zaniká, keď sa počet jej členov zúži pod šesť osôb, alebo rozhodnutím vyššieho orgánu, ak po dobu dlhšiu ako 12 mesiacov nevyvíja žiadnu činnosť a do stanoveného termínu nie je odvedené členské.

  4. Základná organizácia plní úlohy zväzu v súlade so všeobecnými právnymi predpismi, V súlade so stanovami zväzu, a ostatnými vnútrozväzovými predpismi, podľa vlastného plánu a rozpočtu.

  5. Základná organizácia sa organizačne začleňuje pod oblastný výbor a tomuto odvádza aj členské príspevky v určenom termíne.

.

Kontakt

SZCh zo Hlboké
Družstevná 387
906 31 Hlboké

Kontakt na prevádzkovateľa:
Tomáš Filípek
Kpt. Nálepku 369
906 31 Hlboké
O918 747 823


 Pridajte sa k nám ! 


Burzy a výstavy


Odborné kluby


Výstavný poriadok


Zväz v regiónoch


Republiková rada