Zasadnutie RR SZCH 27.4.2013

15.04.2013 08:23

Rokovanie sa opäť uskutoční vo Vrútkach od 10.00 hod.

Program zasadnutia:

P r o g r a m:

1. Otvorenie

2. Voľba podpredsedu RR SZCH

3. Odvolanie člena ÚKK, voľba nového člena ÚKK

4. Kontrola plnenia uznesení

5. Správa o činnosti Predsedníctva RR SZCH za rok 2012

6. Zhodnotenie hospodárskeho výsledku roku 2012

7. Čerpanie rozpočtu na rok 2013.

8. Schválenie doplnku volebného poriadku

9. Schválenie termínu CVZ v roku 2013

10. Rôzne (členské preukazy, schválenie vyznamenaní a iné)

11. Diskusia

12. Záver

 

Tomáš FIlípek - filipek.tomas@interia.pl

Späť

Kontakt

SZCh zo Hlboké
Družstevná 387
906 31 Hlboké

Kontakt na prevádzkovateľa:
Tomáš Filípek
Kpt. Nálepku 369
906 31 Hlboké
O918 747 823


 Pridajte sa k nám ! 


Burzy a výstavy


Odborné kluby


Výstavný poriadok


Zväz v regiónoch


Republiková rada