Skrátený záznam z XI.zjazdu SZCH

01.07.2014 10:53

Zápisnica z XI Zjazdu SZCH

HOTEL LUX, Námestie slobody 2, Banská Bystrica

3. máj 2014

 

 

Prítomní podľa prezenčnej listiny:

Delegátov s hlasom rozhodujúcim: 73

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba pracovného predstavenstva
 3. Voľba mandátovej komisie
 4. Správa mandátovej komisie
 5. Schválenie programu zjazdu
 6. Voľba volebnej a návrhovej komisie
 7. Správa o činnosti SZCH od X. zjazdu
 8. Zápis do Knihy cti
 9. Správa ÚKK SZCH
 10. Návrh na zmenu stanov SZCH a jeho schválenie
 11. Návrh volebného a rokovacieho poriadku zjazdu a ich schválenie
 12. Diskusia
 13. Voľba orgánov zväzu
 14. Koncepcia rozvoja SZCH na roky 2014 – 2018
 15. Správa návrhovej komisie a schválenie uznesení zjazdu
 16. Záverečná reč
 17. Ukončenie zjazdu

 

 

1. Otvorenie

Predseda RR SZCH Vladimír Falat privítal prítomných. Požiadal prítomných o uctenie si pamiatky E. Gyarmathyho, K. Marušku, V. Nipčovej a ďalších členov SZCH, ktorí nás opustili minútou ticha.

 

2. Voľba pracovného predstavenstva

Predseda RR SZCH V. Falat požiadal predsedníčku zjazdovej komisie p. Ivankovú o inštruktáž o použití hlasovacieho zariadenia. Nasledovala voľba predsedu pracovného predsedníctva. Navrhnutá a zvolená bola p. Soňa Ivanková počtom hlasov 71. Nasledovalo hlasovanie o členoch pracovného predsedníctva v návrhu:  Ing Roman Obložinský, Ivan Ďurža, Jozef Lihoťan, Ing. Cyril Hrnčár, PhD., Ing. Jarmila Dubravská, PhD., Ing. Arch. Vladimír Falat.

 

3. Voľba mandátovej komisie

Navrhnutí za členov komisie boli: za predsedu: Ing. Cyril Hrnčár, za členov: Štefan Forberger, Miloš Očenáš. Komisia bola schválená:

 

4. Správa mandátovej komisie

Hlasovanie o pridelení rozhodujúceho hlasu Predsedovi RR SZCH V. Falatovi.

Predseda mandátovej komisie podal správu o uznášaniaschopnosti zjazdu. Oprávnených je 76 delegátov, prítomných je 73 delegátov s hlasom rozhodujúcim.

Nadpolovičná väčšina je: 37 hlasov, dvojtretinová väčšina je: 49 hlasov

Zjazd je teda podľa vyjadrenia mandátovej komisie uznášaniaschopný.

Komisia ďalej vo svojej správe konštatuje, že všetci kandidáti na jednotlivé funkcie do P RR a RR SZCH splnili podmienky mandátu na kandidatúru.

Komisia vo svojej správe konštatuje, že navrhnutí predsedovia ÚOK do P RR a RR SZCH a zástupcovia OV do RR SZCH splnili podmienky mandátu.

 

5. Schválenie programu zjazdu

OV Prievidza Petriska – podal návrh preložiť  Návrh volebného a rokovacieho poriadku zjazdu a ich schválenie na skorší. P. Ivanková vysvetlita prečo je zaradený ako bod 11, lebo ide o časovú následnosť po schválení zmien v stanovách SZCH. Návrh nebol schválený.

p. Ďurža navrhol presun bodu Zápis do knihy cti po správe UKK. Návrh nebol schválený.

Nasledovalo hlasovanie o programe zjazdu v pôvodnom znení:

Hlasovanie – návrh bol schválený

6. Voľba volebnej a návrhovej komisie

Voľba volebnej komisie XI. Zjazdu SZCH prebehla po pripomienkach k návrhu predsedníčky zjazdovej komisie a bola zvolená v nasledovnom zložení:

Ing. Roman Obložinský – predseda, Michal Pavela, MVDr. Jozef Tirpák, Bc. Vladimír Kubík, František Mizerák.

 

Voľba návrhovej komisie XI. Zjazdu SZCH prebehla po návrhu predsedníčky zjazdovej komisie  nasledovne:

Jozef Lihoťan – predseda, Mgr. Michal Adamec, Štefan Henžel, Ivan Ďurža, Pavol Kováčik.

 

7. Správa o činnosti SZCH od X. zjazdu

Predseda RR SZCH Ing Arch. V. Falat podal správu o činnosti SZCH za volebné obdobie. Tlačený materiál Správa o činnosti SZCH za volebné obdobie 2010-2014 bola delegátom predložená v písomnej podobe pri prezentácii. P. predseda sa sústredil vo svojej správe na plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení X. Zjazdu SZCH v Bratislave. Správa tvorí prílohu tejto zápisnice.

 

8. Zápis do Knihy cti

Podľa návrhu boli na zasadanie zjazdu pozvaní a ocenení najvyšším zväzovým vyznamenaním „Zápis do knihy cti“. Ocenenými boli: Ondrej Barzo, František Podolský, Jozef Podolský, Ing. Branislav Rehora. Oceneným odovzdal ocenenie predseda Ing. Arch. V. Falat.

 

9. Správa ÚKK SZCH

Správu UKK predniesol predseda UKK p. Klement Kubiš. Materiál Správa UKK za volebné obdobie 2010-2014 bola predložená v písomnej forme delegátom zjazdu pri prezentácii. Správa tvorí prílohu tejto zápisnice.

 

10. Návrh na zmenu stanov SZCH a jeho schválenie

Predsedníčka zjazdovej komisie požiadala o prezentáciu delegátov k hlasovaniu.

Materiál návrhu na zmenu stanov SZCH bol delegátom zjazdu zaslaný spolu s pozvánkou na XI. Zjazd SZCH v písomnej forme.

Prezentácia delegátov: 72 prítomných delegátov s hlasom rozhodujúcim.

Predsedníčka komisie pre stanovy Ing. Jarmila Dubravská, PhD. predstavila spracovaný návrh na zmenu stanov, ktorý pripravila Komisia pre stanovy SZCH, ako aj genézu prípravy návrhu na zmenu stanov. O jednotlivých zmenách stanov sa hlasovalo osobitne a konečná verzia stanov bola schválená ako celok. Nové znenie Stanov tvorí prílohu tejto zápisnice.

 

Celkové hlasovanie o návrhu na zmenu stanov po odhlasovaní čiastkových bodov:

 

Návrh na zmenu stanov bol prijatý a schválený viac ako dvojtretinovou väčšinou prítomných delegátov s hlasom rozhodujúcim.

 

11. Návrh volebného a rokovacieho poriadku zjazdu a ich schválenie

Predsedníčka pracovného predsedníctva PaedDr. Soňa Ivanková na základe schválenia nových stanov SZCH predstavila zmeny v návrhoch volebného poriadku tak, ako vyplynuli zo schválených zmien Stanov SZCH.

Texty schváleného volebného poriadku a rokovacieho poriadku sú prílohou tejto zápisnice.

Schválenie volebného poriadku: jednohlasne schválený

Predsedníčka pracovného predsedníctva PaedDr. Soňa Ivanková na základe schválenia nových stanov SZCH predstavila zmeny v návrhu rokovacieho poriadku tak, ako vyplynuli zo schválených zmien Stanov SZCH. Rokovací poriadok bol následne schválený.

 

12. Diskusia

Predsedníčka pracovného predsedníctva PaedDr. Soňa Ivanková na základe prihlášok do diskusie oznámila poradie diskusných príspevkov. Prihlásení delegáti diskutovali v nasledovnom poradí: MVDr. J. Tirpák, p. Š. Forberger, p. M. Vávra, PaedDr. Soňa Ivanková, p. Štefan Henžel, Ing. J. Vozár, Ing. J. Dubravská, PhD, Ing. Arch. V. Falat.

S faktickými pripomienkami vystúpili: Ing. M. Supuka, p. B. Bocko,

 

13. Voľba orgánov zväzu

Predsedníčka pracovného predsedníctva PaedDr. Soňa Ivanková vyzvala predsedu volebnej komisie Ing. Romana Obložinského aby podal správu volebnej komisie pred voľbami do orgánov zväzu.

Ing. R. Obložinský podal správu volebnej komisie v nasledovnom znení.

Volebná komisia konštatovala, že po preverení nominácií jednotlivých kandidátov podmienky nesplnili p. Ivan Ďurža a p. Ján Petrík z dôvodu, že neboli navrhnutí na kandidatúru oprávnenými zložkami SZCH.

Voľba predsedu RR SZCH

Predseda volebnej komisie oznámil mená oprávnených kandidátov na post Predsedu RR SZCH: Juraj Majerský, Pavol Majtán, RNDr. Július Szabo, Mgr. Miroslav Zaňát. Kandidáti sa následne v krátkom príhovore plénu predstavili a predniesli svoje volebné programy.

Voľba Predsedu RR SZCH prebehla v jednom kole.

Volebná komisia konštatovala, že zvolený bol RNDr. Július Szabo.

 

Voľba podpredsedu RR SZCH

Voľba podpredsedu RR SZCH sa neuskutočnila, nakoľko nebol žiadny kandidát, predseda volebnej komisie odporučil, aby bol podpredseda zvolený na prvom zasadaní Republikovej rady SZCH.

Faktická poznámka p. Š. Forbergera aby bol automaticky kandidát z druhým najvyšším počtom hlasov zvolený za podpredsedu bola zamietnutá z dôvodu nesúladu so stanovami SZCH.

 

Voľba tajomníka RR SZCH

Predseda volebnej komisie oznámil mená oprávnených kandidátov na post Tajomníka RR SZCH:

Bc. Roman Petriska, Laurinec Salva, Jozef Špaňúr. Kandidáti sa následne v krátkom príhovore plénu predstavili. Voľba tajomníka RR SZCH prebehla v dvoch kolách kolách:

Volebná komisia konštatovala, že zvolený bol Jozef Špaňúr.

 

 

 

Voľby členov Ústrednej kontrolnej komisie

Predseda volebnej komisie oznámil systém voľby členov ÚKK SZCH prebehne ku každému kandidátovi jednotlivo. Predseda volebnej komisie oznámil mená oprávnených kandidátov na post členov Ústrednej kontrolnej komisie SZCH: Mgr. Peter Hitka, Jozef Krajlik, Klement Kubiš, Milan Lenátrh, Vladimír Šebesta. Kandidáti sa následne v krátkom príhovore plénu predstavili.

Novozvolená Ústredná kontrolná komisia SZCH sa odobrala mimo rokovacej miestnosti na voľbu svojho predsedu. Po voľbe oznámil predseda volebnej komisie výsledky. Predsedom Ústrednej kontrolnej komisie SZCH sa stal p. Klement Kubiš a podpredsedom p. Milan Lenárth.

 

14. Koncepcia rozvoja SZCH na roky 2014 – 2018

Koncepcia rozvoja  SZCH na roky 2014 – 2018 odznela v rámci bodu programu č. 7 bola prednesená Ing. Arch. V. Falatom ako súčasť správy o činnosti SZCH za volebné obdobie.

 

15. Správa návrhovej komisie a schválenie uznesení zjazdu

Správu návrhovej komisie predniesol člen Návrhovej komisie Mgr. Michal Adamec. 

Správa návrhovej komisie tvorí prílohu tejto zápisnice.

 

16. Záverečná reč

Nový predseda RR SZCH, RNDr. Július Szabo sa prihovoril prítomným delegátom, poďakoval predošlému vedeniu za odvedenú prácu, v krátkosti zhodnotil najdôležitejšie snahy a úlohy Zväzu na ďalšie obdobie a poďakoval delegátom za konštruktívny prístup k rokovaniu.

 

17. Ukončenie zjazdu

Predsedníčka pracovného predsedníctva PaedDr. Soňa Ivanková poďakovala prítomným a ukončila XI. Zjazd SZCH.

 

 

Zapísal: Mag Art. Matej Kozub

3. 5. 2014 v Banskej Bystrici

 

 

 

Späť

Kontakt

SZCh zo Hlboké
Družstevná 387
906 31 Hlboké

Kontakt na prevádzkovateľa:
Tomáš Filípek
Kpt. Nálepku 369
906 31 Hlboké
O918 747 823


 Pridajte sa k nám ! 


Burzy a výstavy


Odborné kluby


Výstavný poriadok


Zväz v regiónoch


Republiková rada