SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon“)

Občianske združenie:
Slovenský zväz chovateľov 
so sídlom Krížna 44
821 76 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika,

ČO: 00178322
DIČ: 2020864582


zapísaný na Ministerstve vnútra v registrácii záujmových združení pod číslom VVS/1-909/90-61-7

 

Základná organizácia založená podľa stanov združenia.
Zastúpená predsedom organizácie Jaroslavom Krištofom 
so sídlom Továrenská 530/3
905 01 Senica, Slovenská republika,                         Prevádzkovateľ webovej stránky je člen organizácie 
                        Tomáš Filípek
                        so sídlom: Hlboké 369,
                        906 31 Hlboké, 

                         Slovenská republika 

                        

                       

 

ako Prevádzkovateľ
(ďalej len „SZCH ZO Hlboké“)

Vám ako dotknutej osobe týmto v zmysle ustanovenia § 15 Zákona poskytuje informácie o skutočnostiach a poučenie o právach, týkajúcich sa Vašich osobných údajov: 

 

I. Účel

(1) SZCH ZO Hlboké spracúva Vaše osobné údaje v informačnom systéme „Informovanie o činnosti a aktivitách organizácie“ na účely výkonu práv a povinností, ktoré sú potrebné na zabezpečenie informovania verejnosti o činnosti a aktivitách SZCH ZO Hlboké, prípadne projektov podporovaných SZCH ZO Hlboké, najmä komunikácie s potenciálnymi podporovateľmi a členmi, dosiahnutie transparentnosti a verejnej podpory aktivít SZCH ZO Hlboké.

(2) Na základe žiadosti budete kedykoľvek informovaný o konkrétnom spôsobe, rozsahu a účele použitia Vašich osobných údajov. 

(3) Vaše osobné údaje budú spracúvané v rozsahu nevyhnutnom pre dosiahnutie účelu, na zabezpečenie informovania verejnosti o činnosti a aktivitách SZCH ZO Hlboké, najmä komunikácie s potenciálnymi podporovateľmi a členmi, dosiahnutie transparentnosti a verejnej podpory aktivít SZCH ZO Hlboké.

 

II. Zoznam osobných údajov

(1) SZCH ZO Hlboké spracúva nasledovné osobné údaje a ich kategórie: titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo, emailová a iné korešpondenčné adresy, dátum narodenia,podpis. 

(2) SZCH ZO Hlboké nespracúva iné osobitné kategórie osobných údajov v zmysle ustanovenia § 13 Zákona (údaje odhaľujúce rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru alebo svetonázor, členstvo v politických stranách alebo hnutiach, členstvo v odborových organizáciách, údaje týkajúce sa zdravia alebo pohlavného života, biometrické údaje a ani členstvo v iných združeniach a organizáciach). 

III. Poučenie o dobrovoľnosti a dobe platnosti súhlasu

 

(1) Osobné údaje poskytujete dobrovoľne. 

(2) Platnosť Vášho súhlasu je viazaná na dosiahnutie účelu spracovania Vašich osobných údajov. Súhlas udeľujete na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracovania Vašich osobných údajov. Súhlas so spracovaním môžete kedykoľvek odvolať. 

 

IV. Vzťah k tretím stranám

SZCH ZO Hlboké neposkytuje Vaše osobné údaje tretej osobe za účelom ich ďalšieho spracovania. 
 

V. Zverejnenie osobných údajov

(1) Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu môžu byť zverejnené na webovom sídle SZCH ZO Hlboké  a vo vytlačených prospektoch organizácie za účelom prezentovania chovu poskytovateľa údajov,  taktieť za účelom dosiahnutia transparentnosti financovania činnosti a aktivít SZCH ZO Hlboké, prípadne projektov podporovanýchSZCH ZO Hlboké. Na dosiahnutie tohto účelu týmto výslovne súhlasíte s takýmto spracúvaním svojich osobných údajov. 

(2) Súhlas so zverejnením osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. 

 

VI. Tretie krajiny

K prenosu osobných údajov Vašich osobných údajov do tretích krajín, t.j. do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej Únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, nedochádza. 

VII. Ďalšie práva dotknutej osoby

(1) Na základe písomnej žiadosti máte od SZCH ZO Hlboké právo vyžadovať: 

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v zákonom stanovenom rozsahu (§ 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona); pri vydaní rozhodnutia podľa čl. VII. ods. 3 písm. b) (§ 28 ods. 5 Zákona) ste oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktoréhoSZCH ZO Hlboké
 získala Vaše osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu Vašich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môžete požiadať o ich vrátenie, 
g) likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie Vašich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe Vášho súhlasu. 

(2)  Na základe písomnej žiadosti máte právo u SZCH ZO Hlboké namietať voči: 

a) spracúvaniu Vašich osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez Vášho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona (t.j. titul, meno, priezvisko a adresa) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo 
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona (t.j. titul, meno, priezvisko a adresa) na účely priameho marketingu. 

(3) Na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, máte u politickej strany právo:

a) kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona, vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do Vašich práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že Vaša námietka je oprávnená, SZCH ZO Hlboké
je osobné údaje, ktorých spracúvanie ste namietali, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,
b) kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu politickej strany, ktoré by pre Vás malo právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania Vašich osobných údajov, máte právo žiadať SZCH ZO Hlboké o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom SZCH ZO Hlboké je povinné žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Vás SZCH ZO Hlboké informuje v lehote 30 dní od doručenia žiadosti (toto právo Vám neprislúcha iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov SZCH ZO Hlboké vydala rozhodnutie, ktorým vyhovelo Vašej požiadavke, alebo ak politická strana na základe zmluvy prijalo iné primerané opatrenia na zabezpečenie Vašich oprávnených záujmov). 

(4) Máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú. 

(5) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, je práva, ktoré mala podľa Zákona, môže uplatniť blízka osoba. 

(6) Ak:

a) uplatníte námietku podľa čl. VII ods. 2 písm. a), jeSZCH ZO Hlboké povinná spracúvané osobné údaje bez zbytočného odkladu zlikvidovať, okrem osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona, 
b) uplatníte námietku podľa čl. VII ods. 2 písm. b), je SZCH ZO Hlboké povinná bez zbytočného odkladu skončiť využívanie osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona v poštovom styku,
c) uplatníte námietku podľa čl. VII ods. 2 písm. c), je SZCH ZO Hlboké povinná to bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch pracovných dní, písomne oznámiť každému, komu osobné údaje uvedené v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona poskytla; zákaz ďalšieho poskytovania uvedených osobných údajov platí pre SZCH ZO Hlboké a každého, komu ich SZCH ZO Hlboké poskytla odo dňa nasledujúceho po dni doručenia námietky, prípadne doručenia písomného oznámenia SZCH ZO Hlboké. 

VIII. Forma uplatnenia práv dotknutou osobou 

Svoje práva môžete uplatniť: 

a) písomne, pričom ak z obsahu Vašej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, potom sa žiadosť považuje za podanú podľa Zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom ste povinný doručiť písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je SZCH ZO Hlboké
povinná odovzdať dotknutej osobe,
c) u sprostredkovateľa podľa písm. a) a b), pričom sprostredkovateľ je povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať SZCH ZO Hlboké bez zbytočného odkladu.

 

 

Stránka je zriadená za účelom reprezentovať základnú organizáciu. Prístup k osobným údajom môže mať ktorýkoľvek člen organizácie, ktorý dostane poverenie od predsedu organizácie alebo od prevádzkovateľa web stránky.

Kontakt

SZCh zo Hlboké
Družstevná 387
906 31 Hlboké

Kontakt na prevádzkovateľa:
Tomáš Filípek
Kpt. Nálepku 369
906 31 Hlboké
O918 747 823


 Pridajte sa k nám ! 


Burzy a výstavy


Odborné kluby


Výstavný poriadok


Zväz v regiónoch


Republiková rada