Uskutočnilo sa zasadnutie Republikovej rady SZCH v nedeľu 23.3.2014

Uskutočnilo sa zasadnutie Republikovej rady SZCH v nedeľu 23.3.2014

Rokovaniu predchádzalo zasadnutie Predsedníctva RR SZCH. Na Republikovej rade rokovali členovia aj o čerpaní rozpočtu v roku 2013. Podľa programu boli členovia RR SZCH oboznámení aj so správou Ústrednej kontrolnej komisie a o navrhovaných opatreniach. V rámci rokovania boli predložené výsledky za rok 2013 vrátane hospodárskeho výsledku. Členom RR SZCH predstavili zástupcovia Komisie pre Stanovy a Zjazdovej komisie návrhy na zmenu a doplnenie Stanov, návrh Volebného poriadku na Zjazd a návrh rokovacieho poriadku. V rôznom boli schválené vyznamenania na základe prerokovania návrhov doručených z jednotlivých oblastí, bol schávelný Oblastný výbor SZCH Vihorlat, bol schválený počet delegátov na zjazd pre ÚOK pre chov králikov, kožušinových zvierat a drobných hlodavcov a počet delegátov za ÚOK pre chov exotického vtáctva. Zároveň bol vysvetlený klúč výberu delegátov na zjazd z oblastných výborov podľa počtu členov v roku 2013, pričom bol schválený počet delegátov v prípade, ak je počet členov OV SZCH  nad 450, bolo schválených 5 delegátov.

 

Zdroj: www.szch.sk

 
 

Kontakt

SZCh zo Hlboké
Družstevná 387
906 31 Hlboké

Kontakt na prevádzkovateľa:
Tomáš Filípek
Kpt. Nálepku 369
906 31 Hlboké
O918 747 823


 Pridajte sa k nám ! 


Burzy a výstavy


Odborné kluby


Výstavný poriadok


Zväz v regiónoch


Republiková rada