Podmienky zverejnenia inzerátu alebo burzy

Podmienky zverejnenia inzerátu alebo burzy

 

Na serveri je zakázané inzerovať ničnehovoriace inzeráty typu Zarobte veľa peňazí, viac informácií emailom. Pokiaľ sa na serveri objaví "zakázaný" inzerát, bude zmazaný bez povinnosti upozornenia. Pokiaľ vložíte dva rovnaké inzeráty, bude ten starší systémom označený ako duplicitný a vymaže sa. Inzeráty môžu byť napísané v slovenskom alebo českom jazyku. 

3. Služby https://zoszchhlboke.webnode.sk/inzercia/ a https://zoszchhlboke.webnode.sk/akcie    *(ďalej iba webu)sú užívateľom poskytované zadarmo. 

4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v inzeráte, prípadne inzerát vôbec nezverejniť, prípadne inzerát odstrániť, ak bude v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, podmienkami webu alebo dobrými mravmi. 

5. Prevádzkovateľ má právo zmazať inzerát pokiaľ je inzerát vložený do nesprávnej sekcie s ohľadom na text inzerátu alebo inzerát budí dojem, že užívateľom je iná právnická alebo fyzická osoba. Prevádzkovateľ má právo zmazať inzerát aj pri podozrení, že inzerát odporuje podmienkam webu. 

6. Vložený inzerát bude bezplatne zverejnený do 48 hodín od odoslania po dobu 2 mesiacov . Po tejto lehote bude automaticky vymazaný spoločne so všetkými údajmi, ktoré užívateľ pri zadávaní uviedol. Pri vymazaní bude užívateľovi zaslaný mail o odstránení inzerátu. Maximálny počet inzerátov pridaných jedným užívateľom je 10. 


7. Užívateľ si je vedomý toho, že pokiaľ bude chcieť inzerát odstrániť pred uplynutím doby zverejnenia, musí kontaktovať administrátora.

8. Prevádzkovateľ iba sprostredkováva kontakt mezi predávajúcim a kupujúcim a nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie alebo upotrebiteľnosť ponúkaných vecí. 

9. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných informácií užívateľa uvedených v inzeráte, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou. Užívateľ súhlasí s anonymným využitím štatistických údajov. 

10. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť  služieb webu ani za spôsob akým služby webu využívajú. Správca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb serveru užívateľmi či tretími osobami. 

11. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku nebo v súvislosti s využívaním služieb webu. Nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb webu alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou. 

12. Prevádzkovateľ prehlasuje, že sa vedeniu služieb webu venuje a bude venovať s vynaložením maximálneho úsilia a s odbornou starostlivosťou, tak aby minimalizoval všetky prípadné riziká, ktoré by pri riadnom využívaní služby webu mohli vzniknúť užívateľom či tretím osobám. 

13. Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu užívateľov a aj bez ich predchádzajúceho oznámenia služby Serveru upravovať alebo zrušiť. 

14. Užívateľ súhlasí že prevádzkovateľ je oprávnený zasielať užívateľovi akékoľvek e-mailové správy, obsahujúce informácie o novinkách, ktoré web ponúka.

15. V prípade ak chce uživateľ zverejniť fotografiu k inzerátu, plágat k pripravovanej výstave alebo burze môže ho poslať mailom na szchhlboke@gmail.com vo formáte .JPG. Ak chce uživateľ zverejniť dokument k inzerátu alebo oznamu o výstave môže ho poslať mailom na szchhlboke@gmail.com vo formáte .PDF (adobe).
 

16. Na zobrazovanie reklám návštevníkom našich webových stránok využívame služby webnode.sk . 

17. Podmienky nadubudli platnosť 14.2.2015 a prevádzkovateľ web-stránok sa zaväzuje o zmene podmienok upozorniť aspoň 48 hodín pred zmenou.
Zmeny ktoré sú vyznačené červenou farbou nadobudnú platnosť 13.10.2015 a prevádzkovateľ sa zaväzuje o zmene týchto aktualizovaných podmienok upozorniť používateľov aspoň 48 hodín dopredu.

 

Kontakt na prevádzkovateľa stránky : 
Tomáš Filípek
Hlboké 369 
90631 Hlboké 
tomas.filipek97(a)gmail.com
0918 747 823 
 

Kontakt

SZCh zo Hlboké
Družstevná 387
906 31 Hlboké

Kontakt na prevádzkovateľa:
Tomáš Filípek
Kpt. Nálepku 369
906 31 Hlboké
O918 747 823


 Pridajte sa k nám ! 


Burzy a výstavy


Odborné kluby


Výstavný poriadok


Zväz v regiónoch


Republiková rada