Výstavný poriadok

02.11.2014 11:06

 

Úvod

 

Tento výstavný poriadok je vykonávacím predpisom v zmysle ustanovenia § 4 ods. 7 Stanov Slovenského zväzu chovateľov (ďalej len „SZCH“). Vzťahuje sa na všetky druhy zvierat, plemená, farebné rázy chované členmi SZCH podľa platných chovateľských štandardov (vzorníky plemien králikov, holubov, hydiny a pod viď knižné vydania) okrem mačiek, spevavých kanárikov, akváriových rýb a morčiat a drobných hlodavcov.

Výstavný poriadok je záväzným predpisom pre usporiadateľov výstav, vystavovateľov a posudzovateľov pri hodnotení a oceňovaní zvierat na výstavách poriadaných SZCH. Výstavný poriadok zároveň stanovuje podmienky na ochranu, starostlivosť a pohodu zvierat v zmysle platnej legislatíve SR, veterinárnym a plemenárskym zákonom a v súlade s Európskou legislatívou, .

Výstavný poriadok slúži k realizácii a prezentácii všetkých chovov v rámci SZCH, k propagácii chovateľskej práce a vytvára priestor pre chovateľské súťaženie v zmysle platných predpisov SZCH ako aj zákonných predpisov v rámci SR.

 Prehliadky a výstavy poskytujú skutočný prehľad o súčasnom chovateľstve a sú príležitosťou pre zhodnotenie výsledkov chovateľskej práce.

Tento výstavný poriadok sa nevzťahuje na výstavy mačiek, spevavých kanárikov, akváriových rýb a morčiat a drobných hlodavcov, ktoré sa riadia osobitnými výstavnými poriadkami a smernicami v súlade s členstvom v Medzinárodných organizáciách pre daný chovateľský odbor.

 

Výstavy, súťaže, prehliadky a chovateľské dni slúžia na propagáciu chovateľstva a dosiahnutých výsledkov, pričom zároveň podporujú chovateľské súťaženie.

 

 

Článok  I.

Druhy prehliadok a výstav

 

A. Prehliadky:

Prehliadky sú usporiadané spravidla jednotlivými organizačnými  zložkami  Slovenského zväzu chovateľov (ďalej len „zväzu“) za účelom výberu vhodných jedincov na ďalší chov. Trvanie prehliadok býva  obmedzené na dobu predvedenia zvierat.  Posudzovanie sa vykonáva spravidla za prítomnosti chovateľa. Výsledky posúdenia slúžia ako doklad o kvalite zvierat.

 

Prehliadky sa členia na:

1. Propagačné  -  nemusí byť pri nich prevedené posúdenie zvierat.

2. Stolové ocenenie - s hodnotením zvierat, ktoré vykonáva posudzovateľ.

3. Bonitácia zvierat - s hodnotením podľa štandardu a príslušného bonitačného kľúča.

 

 

B. Výstavy, súťaže:

1.  Miestne a obvodové výstavy, súťaže – usporiadajú základné organizácie, ktoré dopredu nahlásia na príslušný oblastný výbor. OV SZCH nahlásia termíny výstav na S RR SZCH do 31.3. daného kalendárneho roka za účelom zostavenia kalendára výstav pre daný rok.

2.       Oblastné výstavy – podliehajú oznamovacej povinnosti na sekretariát Republikovej rady SZCH. Oblastný výbor môže poveriť usporiadaním oblastnej výstavy jednu alebo viaceré základné organizácie v oblasti.

 

3.       Regionálne (medzioblastné) výstavy a súťaže – usporiada ich po dohode oblastných výborov v príslušnom kraji, poverený oblastný výbor.Každý oblastný výbor má toľko hlasov, koľko má v príslušnom roku členov.  Podliehajú oznamovacej povinnosti na sekretariát Republikovej rady  SZCH.

 

4.       Špeciálne výstavy a súťaže – sú určené pre jednotlivé druhy zvierat a ich plemená. S vedomím príslušnej Ústrednej odbornej komisie ich usporiadajú chovateľské kluby alebo s ich poverením niektorá organizačná zložka zväzu.

 

5.  Celoštátne výstavy a súťaže – usporiadateľom je zväz, organizačne môže usporiadaním výstavy poveriť ktorúkoľvek organizačnú zložku zväzu vždy na základe písomnej zmluvy.

 

 

6.  Medzinárodné výstavy a súťaže – usporiadateľom je zväz. Na výstavách môžu byť vystavené zvieratá, ktoré spĺňajú podmienky stanovené príslušnými ústrednými odbornými komisiami, a to v súlade s podmienkami dohodnutými so zahraničnými chovateľskými organizáciami alebo Európsky chovateľský zväz (ďalej len „EE“).

 

 

 

Článok  II.

Zásady pre organizovanie výstav

 

1.      Sekretariát Republikovej rady SZCH (ďalej len „S RR SZCH“) zostavuje a zverejňuje prehľad o konaní výstav a súťaží. Zoznam pripravovaných výstav zverejňuje na svojej internetovej stránke.

2. Termíny celoštátnych a medzinárodných výstav, ktoré majú byť v nasledujúcom   kalendárnom roku musia byť známe vždy do 31.10. predchádzajúceho kalendárneho roka. V termíne konania celoštátnych alebo medzinárodných výstav nesmú byť konané iné výstavy rovnakého druhu zvierat na území Slovenska. V roku konania Európskej výstavy zvierat EE sa nesmú konať dva týždne pred a dva týždne po termíne výstavy EE  celoštátne , medzinárodné a klubové výstavy tých druhov zvierat, ktoré sú zahrnuté v EE (exotické vtáctvo, holuby, hydina, králiky,  morčatá).

3.   Prehľad o konaní výstav nižšieho typu predložia oblastné výbory a chovateľské kluby S   RR SZCH do 31.3. bežného roka na nasledujúci kalendárny rok.

4   K organizačnému zabezpečeniu výstavy ustanovuje usporiadajúca organizácia výstavný výbor a menuje jeho členov. Členom výstavného výboru je spravidla riaditeľ alebo predseda, tajomník alebo zástupca riaditeľa, ekonóm a zástupcovia jednotlivých chovateľských odborov.

5. Na zaistenie priebehu výstavy určí výstavný výbor usporiadateľský zbor a vymedzí mu práva a povinnosti.

6.  Usporiadajúca organizácia môže pri poriadaní výstavy menovať čestné predsedníctvo za podmienky, že jednotliví členovia čestného predsedníctva s menovaním súhlasia.

 

 

 

 

 

 

Článok  III.

Práva a povinnosti usporiadateľa výstavy

 

1.  Usporiadateľ výstavy je povinný zaistiť všestranné podmienky pre konanie výstavy. Je povinný prerokovať konanie výstavy najmä  s príslušným vyšším orgánom zväzu, s príslušnými orgánmi štátnej správy, vyžiadať si povolenie príslušnej obce na usporiadanie výstavy.

 2.  Usporiadateľ je povinný požiadať príslušnú regionálnu veterinárnu správu o povolenie na usporiadanie výstavy a  stanovenie veterinárnych podmienok.

3.  V prípade predpokladu väčšieho počtu účastníkov (vystavovateľov, návštevníkov), je organizátor povinný zabezpečiť zdravotný dozor v súlade s platným zákonom č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti.  

4.    Usporiadateľ vypracuje propozície výstavy. Propozície určujú podmienky pre vzťah usporiadateľa a vystavovateľa. Usporiadateľ určí organizačný a ekonomický spôsob prípravy, priebehu a likvidácie výstavy. Stanoví zásady pre vystavovanie zvierat, pre predaj zvierat na výstave, pre účasť zahraničných vystavovateľov na výstave, pre nečlenov zväzu na výstave, prípadne kontrolu členstva a podobne. Usporiadateľ zároveň určí postup v prípade, že sa výstava nebude konať.  Usporiadateľ zaistí zverejnenie propozícií, distribúciu prihlášok, zaistí súhlas vystavovateľov s propozíciami a so zverejnením osobných údajov v katalógu. V prípade celoštátnej alebo medzinárodnej výstavy spolupracuje usporiadateľ pri zostavovaní propozícií s príslušnou ústrednou odbornou komisiou.

5.   Usporiadateľ vydáva výstavný katalóg, ktorý obsahuje zoznam prihlásených zvierat na výstavu a zoznam vystavovateľov. Katalóg môže obsahovať aj zoznam posudzovateľov, vecných cien alebo diplomov ak boli zvieratám podľa propozícií udelené, bodové hodnotenie zvierat. Súčasťou katalógu môžu byť aj reklamy sponzorov výstavy.

6.   Usporiadateľ výstavy zabezpečuje pripravenie výstavy, postavenie klietok, a umiestnenie výstavných exponátov do príslušných klietok. Zároveň zodpovedá za vyskladnenie klietok, zloženie výstavného materiálu a jeho odvoz. Usporiadateľ zodpovedá aj za šetrné zaobchádzanie s výstavným materiálom a za prípadnú stratu a zničenie.

7.   Usporiadateľ výstavy zabezpečí vhodné podmienky pre plnohodnotný, bezproblémový výkon posudzovateľom.

8.   Usporiadateľ zodpovedá za to, že na výstave vystavujú iba organizovaní chovatelia SZCH, resp. organizovaní členovia zahraničných organizácií v rámci EE.

9.  Usporiadateľ má právo limitovať počty prihlásených zvierat ak si to vyžiadajú organizačné podmienky.

10. Usporiadateľ má právo odmietnuť prijať zvieratá na výstavu, ak prihláška nie je vypísaná v súlade s propozíciami.

11. Usporiadateľ je povinný určiť garantov pre jednotlivé spravidla úseky (druhy zvierat). Garantom na výstave musí byť osoba, ktorá je členom SZCH a je spravidla staršia ako 18 rokov. Garant je zodpovedný za starostlivosť o zvieratá vo zverenom úseku počas celej výstavy, je povinný im čistiť, kŕmiť, podávať vodu. Bez súhlasu garanta nesmie nikto so zvieratami manipulovať, vrátane majiteľa. Garant musí byť viditeľne označený a identifikovateľný.

12. Usporiadateľ musí prijať protest vystavovateľa na porušenie podmienok stanovených propozíciami (výstavnými podmienkami). O proteste rozhoduje výstavný výbor. Proti rozhodnutiu výstavného výboru sa môže odvolať na vyšší orgán – odvolaciu komisiu počas doby trvania výstavy.

 

 

 

 

Článok IV.

Povinnosti a práva posudzovateľov

 

1.       Posudzovateľ je oprávnený dostaviť sa k posudzovaniu vtedy, ak je na tento úkon delegovaný. Na celoštátnej výstave zvierat  určuje predseda zboru vedúceho posudzovateľov. Postavenie  delegovaných posudzovateľov určí predseda zboru posudzovateľov po dohode s príslušným tajomníkom ÚOK.

2.       Posudzovateľ je povinný sa dostaviť v určenú hodinu a svoj príchod nahlásiť výstavnému výboru alebo ním poverenej osobe.

3.      Posudzovateľ je zodpovedný za korektné posúdenie jemu pridelených zvierat a  musí zabezpečiť  zaznačenie výsledkov posudzovania  do príslušných tlačív v stanovenom čase

4.      Posudzovateľ má právo požadovať od usporiadateľa vytvorenie optimálnych podmienok na posudzovanie.

5.  Posudzovateľ má právo po ukončení posúdenia zvierat na katalóg  z príslušnej výstavy zadarmo.

6.  Posudzovatelia a adepti majú právo voľného vstupu na všetky druhy výstav a prehliadok usporiadaných ktoroukoľvek organizačnou zložkou

 

 

 

                                                        Článok V.

                                      Práva a povinnosti vystavovateľov

 

 

1. Vystavovateľ má právo požadovať od usporiadateľa výstavy platný oceňovací lístok o posúdení zvieraťa a vydanie diplomov, alebo vecných cien pokiaľ boli podľa propozícií udelené.

2.  Vystavovateľ má právo od usporiadateľa výstavy požadovať sumu za predané zvieratá vo výške, ako bola uvedená na prihláške, bez akejkoľvek zrážky, pokiaľ možno priamo na mieste konania výstavy.

3. Súťažne vystavovať môže iba organizovaný člen SZCH (individuálny člen) alebo člen zahraničných organizácií v rámci EE v súlade s vopred dohodnutými podmienkami.

4. Vystavovateľ dopraví zvieratá na výstavu čisté, bez zjavných príznakov onemocnenia s príslušnými veterinárnymi dokladmi v prepravke zaručujúcej bezpečnú prepravu zamedzujúcu týraniu zvierat.

5. Vystavovateľ je povinný pokiaľ je to uvedené v propozíciách (výstavných podmienkach) dojednať spôsob prevzatia zvierat po skončení výstavy.

6.  Prepravu zvierat na výstavu a späť zabezpečuje vystavovateľ.

7.  Vystavovateľ ak uzná, že ocenenie zvieraťa nie je vykonané podľa platného štandardu má právo proti oceneniu podať protest odvolacej komisii.

8.  Pokiaľ na výstave nie je ustanovená odvolacia komisia, má vystavovateľ možnosť podať sťažnosť na výkon posudzovateľa príslušnej ÚOK.

9. Vystavovateľ nemôže na výstavu zaslať samicu v druhej polovici kotnosti, ani kojace  matky u cicavcov.

 

 

 

 

Článok VI.

Usporiadanie výstavných exponátov

 

1. Výstavné exponáty sú usporiadané podľa platných vzorníkov na posudzovanie zvierat vydaných SZCH, resp. v zmysle výstavného poriadku EE.

 

 

Článok VII.

Veterinárne a zoohygienické podmienky

 

1.       Usporiadateľ a vystavovateľ sú povinní pri činnostiach súvisiacich  s prehliadkou a výstavou riadiť sa a dodržiavať stanovené veterinárne a zoohygienické požiadavky a s nimi súvisiace predpisy.

2.      Vystavované a predvádzané zvieratá musia mať príslušné veterinárne doklady

    3.  Veterinárnemu lekárovi poverenému veterinárnym dozorom musia byť vytvorené podmienky pre riadny výkon jeho práce.

4.   Počas konania prehliadky a výstavy nesmú byť do priestorov umiestnené zvieratá, ktoré neprešli veterinárnou prehliadkou a nemajú predpísané veterinárne doklady.

    5.  Počas konania prehliadky a výstavy musí byť zaistené upratovanie priestoru, klietok a kotercov.

6. Pri prehliadke a výstave musia byť zvieratá zabezpečené proti nepriaznivým poveternostným vplyvom.

    7.   Klietky a koterce musia mať zodpovedajúce rozmery a musia byť pred umiestnením a po skončení prehliadky a výstavy vyčistené a vydezinfikované.

8.   V prípade vystavovania zvierat vo voliérach dovoliť umiestniť vzhľadom k veľkosti voliéry a druhu zvierat len taký počet zvierat, aby bolo dodržané wellfare zvierat.

9.   Organizátor – poriadateľ výstavy je povinný zabezpečiť počas konania výstavy tzv. karanténne klietky. 

 

 

Článok  VIII.

Zásady pre udeľovanie cien

1. Ceny sa rozdeľujú do dvoch skupín:

a) súťažné,

b) sponzorské.

2. Ceny sú vyjadrením ocenenia kvality vystavovaných zvierat.  Udeľujú sa podľa druhu výstavy. Na celoštátnych výstavách sa spravidla udeľujú ceny: Šampión SR, Majster SR, Čestná cena. Na špeciálnych klubových výstavách: Šampión klubu, Víťaz klubu, Majster klubu, Čestná cena. Na ostatných výstavách podľa druhu výstavy: Víťaz výstavy, Víťazná kolekcia, Čestná cena.

3. Pravidlá pre udeľovanie titulov sú  záväzné pre výstavy vyššie uvedených stupňov. Každý výstavný výbor má právo určiť aj ďalšie stupne cien, podľa charakteru výstavy napr. rôzne memoriály a podobne.

4. O prideľovaní týchto cien rozhodujú výhradne posudzovatelia a na ich rozhodnutí nesmie nič meniť výstavný výbor, ani ktokoľvek iný. Udelená cena – Šampión SR na CV po návrhu posudzovateľa podliaha schváleniu aj vedúceho posudzovateľa.

5. Vystavovateľ, ktorý sa cíti byť poškodený pri celoštátnych výstavách alebo výstavách, kde sú menované odvolacie komisie má právo podať protest, po zložení zálohovej finančnej čiastky stanovenej propozíciami výstavy. Odvolacia komisia posúdi protest v prípade jeho opodstatnenosti je povinná zjednať nápravu. V prípade, že protest bol neoprávnený zálohová čiastka prepadá v prospech výstavy. Výšku poplatku uvedie usporiadateľ v propozíciách výstavy. V prípade oprávneného protestu sa poplatok vráti.

                                  

                                                         Článok IX.

                                                  Odvolacia komisia

 

1.Odvolacia komisia sa spravidla stanovuje pri celoštátnych výstavách. Pokiaľ možnosti dovoľujú, môže byť ustanovená aj na nižších stupňoch výstav ako sú krajské a oblastné výstavy.

2. Zloženie odvolacej komisie určuje usporiadateľ výstavy po dohode s príslušnou ústrednou odbornou komisiou.

3. Za podaný protest vystavovateľ zaplatí poplatok, ktorý je max. násobkom klietočného. V prípade protestu sa poplatok vráti, v prípade neoprávneného protestu sa poplatok nevracia a zostáva v prospech výstavy.

4. Povinnosťou odvolacej komisie je preskúmať napadnuté ocenenie, ktoré buď potvrdí, alebo vykoná nové ocenenie. Rozhodnutie komisie je konečné.

 

 

 

                                                         Článok  X.

                                            Všeobecné ustanovenia

 

1.      Tento výstavný poriadok sa nevzťahuje na výstavy mačiek, spevavých kanárikov, akváriových rýb, morčiat a drobných hlodavcov, ktoré sa riadia osobitnými výstavnými poriadkami a smernicami v súlade s členstvom v medzinárodných organizáciách zastrešujúcich daný chovateľský odbor.

2.      Ak bude výstava využitá na výmenu alebo predaj zvierat, musí byť táto skutočnosť vyslovene uvedená v propozíciách výstavy. Túto službu môže organizovať výhradne usporiadateľ, nie jednotliví vystavovatelia.

3.  Ústredné odborné komisie môžu vydať, ak to bude potrebné, doplňujúce pokyny k týmto smerniciam, ktoré však nesmú meniť základné ustanovenia alebo ich význam.

4.  Tento výstavný poriadok bol schválený uznesením Republikovej rady č. 9/2RR/2011     dňa 8. mája 2011. Tento výstavný poriadok ruší  smernice, ktoré boli  schválené  uznesením  ÚV SZCH  č.  uzn.  21-4/3/03 zo   dňa  1.3.2003.

Výstavný poriadok nadobúda platnosť dňom  8. mája 2011.  Viac tu: https://zoszchhlboke.webnode.sk/vystavny-poriadok/
Vytvorte si vlastné stránky zadarmo: https://www.webnode.sk

Úvod

 

Tento výstavný poriadok je vykonávacím predpisom v zmysle ustanovenia § 4 ods. 7 Stanov Slovenského zväzu chovateľov (ďalej len „SZCH“). Vzťahuje sa na všetky druhy zvierat, plemená, farebné rázy chované členmi SZCH podľa platných chovateľských štandardov (vzorníky plemien králikov, holubov, hydiny a pod viď knižné vydania) okrem mačiek, spevavých kanárikov, akváriových rýb a morčiat a drobných hlodavcov.

Výstavný poriadok je záväzným predpisom pre usporiadateľov výstav, vystavovateľov a posudzovateľov pri hodnotení a oceňovaní zvierat na výstavách poriadaných SZCH. Výstavný poriadok zároveň stanovuje podmienky na ochranu, starostlivosť a pohodu zvierat v zmysle platnej legislatíve SR, veterinárnym a plemenárskym zákonom a v súlade s Európskou legislatívou, .

Výstavný poriadok slúži k realizácii a prezentácii všetkých chovov v rámci SZCH, k propagácii chovateľskej práce a vytvára priestor pre chovateľské súťaženie v zmysle platných predpisov SZCH ako aj zákonných predpisov v rámci SR.

 Prehliadky a výstavy poskytujú skutočný prehľad o súčasnom chovateľstve a sú príležitosťou pre zhodnotenie výsledkov chovateľskej práce.

Tento výstavný poriadok sa nevzťahuje na výstavy mačiek, spevavých kanárikov, akváriových rýb a morčiat a drobných hlodavcov, ktoré sa riadia osobitnými výstavnými poriadkami a smernicami v súlade s členstvom v Medzinárodných organizáciách pre daný chovateľský odbor.

 

Výstavy, súťaže, prehliadky a chovateľské dni slúžia na propagáciu chovateľstva a dosiahnutých výsledkov, pričom zároveň podporujú chovateľské súťaženie.

 

 

Článok  I.

Druhy prehliadok a výstav

 

A. Prehliadky:

Prehliadky sú usporiadané spravidla jednotlivými organizačnými  zložkami  Slovenského zväzu chovateľov (ďalej len „zväzu“) za účelom výberu vhodných jedincov na ďalší chov. Trvanie prehliadok býva  obmedzené na dobu predvedenia zvierat.  Posudzovanie sa vykonáva spravidla za prítomnosti chovateľa. Výsledky posúdenia slúžia ako doklad o kvalite zvierat.

 

Prehliadky sa členia na:

1. Propagačné  -  nemusí byť pri nich prevedené posúdenie zvierat.

2. Stolové ocenenie - s hodnotením zvierat, ktoré vykonáva posudzovateľ.

3. Bonitácia zvierat - s hodnotením podľa štandardu a príslušného bonitačného kľúča.

 

 

B. Výstavy, súťaže:

1.  Miestne a obvodové výstavy, súťaže – usporiadajú základné organizácie, ktoré dopredu nahlásia na príslušný oblastný výbor. OV SZCH nahlásia termíny výstav na S RR SZCH do 31.3. daného kalendárneho roka za účelom zostavenia kalendára výstav pre daný rok.

2.       Oblastné výstavy – podliehajú oznamovacej povinnosti na sekretariát Republikovej rady SZCH. Oblastný výbor môže poveriť usporiadaním oblastnej výstavy jednu alebo viaceré základné organizácie v oblasti.

 

3.       Regionálne (medzioblastné) výstavy a súťaže – usporiada ich po dohode oblastných výborov v príslušnom kraji, poverený oblastný výbor.Každý oblastný výbor má toľko hlasov, koľko má v príslušnom roku členov.  Podliehajú oznamovacej povinnosti na sekretariát Republikovej rady  SZCH.

 

4.       Špeciálne výstavy a súťaže – sú určené pre jednotlivé druhy zvierat a ich plemená. S vedomím príslušnej Ústrednej odbornej komisie ich usporiadajú chovateľské kluby alebo s ich poverením niektorá organizačná zložka zväzu.

 

5.  Celoštátne výstavy a súťaže – usporiadateľom je zväz, organizačne môže usporiadaním výstavy poveriť ktorúkoľvek organizačnú zložku zväzu vždy na základe písomnej zmluvy.

 

 

6.  Medzinárodné výstavy a súťaže – usporiadateľom je zväz. Na výstavách môžu byť vystavené zvieratá, ktoré spĺňajú podmienky stanovené príslušnými ústrednými odbornými komisiami, a to v súlade s podmienkami dohodnutými so zahraničnými chovateľskými organizáciami alebo Európsky chovateľský zväz (ďalej len „EE“).

 

 

 

Článok  II.

Zásady pre organizovanie výstav

 

1.      Sekretariát Republikovej rady SZCH (ďalej len „S RR SZCH“) zostavuje a zverejňuje prehľad o konaní výstav a súťaží. Zoznam pripravovaných výstav zverejňuje na svojej internetovej stránke.

2. Termíny celoštátnych a medzinárodných výstav, ktoré majú byť v nasledujúcom   kalendárnom roku musia byť známe vždy do 31.10. predchádzajúceho kalendárneho roka. V termíne konania celoštátnych alebo medzinárodných výstav nesmú byť konané iné výstavy rovnakého druhu zvierat na území Slovenska. V roku konania Európskej výstavy zvierat EE sa nesmú konať dva týždne pred a dva týždne po termíne výstavy EE  celoštátne , medzinárodné a klubové výstavy tých druhov zvierat, ktoré sú zahrnuté v EE (exotické vtáctvo, holuby, hydina, králiky,  morčatá).

3.   Prehľad o konaní výstav nižšieho typu predložia oblastné výbory a chovateľské kluby S   RR SZCH do 31.3. bežného roka na nasledujúci kalendárny rok.

4   K organizačnému zabezpečeniu výstavy ustanovuje usporiadajúca organizácia výstavný výbor a menuje jeho členov. Členom výstavného výboru je spravidla riaditeľ alebo predseda, tajomník alebo zástupca riaditeľa, ekonóm a zástupcovia jednotlivých chovateľských odborov.

5. Na zaistenie priebehu výstavy určí výstavný výbor usporiadateľský zbor a vymedzí mu práva a povinnosti.

6.  Usporiadajúca organizácia môže pri poriadaní výstavy menovať čestné predsedníctvo za podmienky, že jednotliví členovia čestného predsedníctva s menovaním súhlasia.

 

 

 

 

 

 

Článok  III.

Práva a povinnosti usporiadateľa výstavy

 

1.  Usporiadateľ výstavy je povinný zaistiť všestranné podmienky pre konanie výstavy. Je povinný prerokovať konanie výstavy najmä  s príslušným vyšším orgánom zväzu, s príslušnými orgánmi štátnej správy, vyžiadať si povolenie príslušnej obce na usporiadanie výstavy.

 2.  Usporiadateľ je povinný požiadať príslušnú regionálnu veterinárnu správu o povolenie na usporiadanie výstavy a  stanovenie veterinárnych podmienok.

3.  V prípade predpokladu väčšieho počtu účastníkov (vystavovateľov, návštevníkov), je organizátor povinný zabezpečiť zdravotný dozor v súlade s platným zákonom č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti.  

4.    Usporiadateľ vypracuje propozície výstavy. Propozície určujú podmienky pre vzťah usporiadateľa a vystavovateľa. Usporiadateľ určí organizačný a ekonomický spôsob prípravy, priebehu a likvidácie výstavy. Stanoví zásady pre vystavovanie zvierat, pre predaj zvierat na výstave, pre účasť zahraničných vystavovateľov na výstave, pre nečlenov zväzu na výstave, prípadne kontrolu členstva a podobne. Usporiadateľ zároveň určí postup v prípade, že sa výstava nebude konať.  Usporiadateľ zaistí zverejnenie propozícií, distribúciu prihlášok, zaistí súhlas vystavovateľov s propozíciami a so zverejnením osobných údajov v katalógu. V prípade celoštátnej alebo medzinárodnej výstavy spolupracuje usporiadateľ pri zostavovaní propozícií s príslušnou ústrednou odbornou komisiou.

5.   Usporiadateľ vydáva výstavný katalóg, ktorý obsahuje zoznam prihlásených zvierat na výstavu a zoznam vystavovateľov. Katalóg môže obsahovať aj zoznam posudzovateľov, vecných cien alebo diplomov ak boli zvieratám podľa propozícií udelené, bodové hodnotenie zvierat. Súčasťou katalógu môžu byť aj reklamy sponzorov výstavy.

6.   Usporiadateľ výstavy zabezpečuje pripravenie výstavy, postavenie klietok, a umiestnenie výstavných exponátov do príslušných klietok. Zároveň zodpovedá za vyskladnenie klietok, zloženie výstavného materiálu a jeho odvoz. Usporiadateľ zodpovedá aj za šetrné zaobchádzanie s výstavným materiálom a za prípadnú stratu a zničenie.

7.   Usporiadateľ výstavy zabezpečí vhodné podmienky pre plnohodnotný, bezproblémový výkon posudzovateľom.

8.   Usporiadateľ zodpovedá za to, že na výstave vystavujú iba organizovaní chovatelia SZCH, resp. organizovaní členovia zahraničných organizácií v rámci EE.

9.  Usporiadateľ má právo limitovať počty prihlásených zvierat ak si to vyžiadajú organizačné podmienky.

10. Usporiadateľ má právo odmietnuť prijať zvieratá na výstavu, ak prihláška nie je vypísaná v súlade s propozíciami.

11. Usporiadateľ je povinný určiť garantov pre jednotlivé spravidla úseky (druhy zvierat). Garantom na výstave musí byť osoba, ktorá je členom SZCH a je spravidla staršia ako 18 rokov. Garant je zodpovedný za starostlivosť o zvieratá vo zverenom úseku počas celej výstavy, je povinný im čistiť, kŕmiť, podávať vodu. Bez súhlasu garanta nesmie nikto so zvieratami manipulovať, vrátane majiteľa. Garant musí byť viditeľne označený a identifikovateľný.

12. Usporiadateľ musí prijať protest vystavovateľa na porušenie podmienok stanovených propozíciami (výstavnými podmienkami). O proteste rozhoduje výstavný výbor. Proti rozhodnutiu výstavného výboru sa môže odvolať na vyšší orgán – odvolaciu komisiu počas doby trvania výstavy.

 

 

 

 

Článok IV.

Povinnosti a práva posudzovateľov

 

1.       Posudzovateľ je oprávnený dostaviť sa k posudzovaniu vtedy, ak je na tento úkon delegovaný. Na celoštátnej výstave zvierat  určuje predseda zboru vedúceho posudzovateľov. Postavenie  delegovaných posudzovateľov určí predseda zboru posudzovateľov po dohode s príslušným tajomníkom ÚOK.

2.       Posudzovateľ je povinný sa dostaviť v určenú hodinu a svoj príchod nahlásiť výstavnému výboru alebo ním poverenej osobe.

3.      Posudzovateľ je zodpovedný za korektné posúdenie jemu pridelených zvierat a  musí zabezpečiť  zaznačenie výsledkov posudzovania  do príslušných tlačív v stanovenom čase

4.      Posudzovateľ má právo požadovať od usporiadateľa vytvorenie optimálnych podmienok na posudzovanie.

5.  Posudzovateľ má právo po ukončení posúdenia zvierat na katalóg  z príslušnej výstavy zadarmo.

6.  Posudzovatelia a adepti majú právo voľného vstupu na všetky druhy výstav a prehliadok usporiadaných ktoroukoľvek organizačnou zložkou

 

 

 

                                                        Článok V.

                                      Práva a povinnosti vystavovateľov

 

 

1. Vystavovateľ má právo požadovať od usporiadateľa výstavy platný oceňovací lístok o posúdení zvieraťa a vydanie diplomov, alebo vecných cien pokiaľ boli podľa propozícií udelené.

2.  Vystavovateľ má právo od usporiadateľa výstavy požadovať sumu za predané zvieratá vo výške, ako bola uvedená na prihláške, bez akejkoľvek zrážky, pokiaľ možno priamo na mieste konania výstavy.

3. Súťažne vystavovať môže iba organizovaný člen SZCH (individuálny člen) alebo člen zahraničných organizácií v rámci EE v súlade s vopred dohodnutými podmienkami.

4. Vystavovateľ dopraví zvieratá na výstavu čisté, bez zjavných príznakov onemocnenia s príslušnými veterinárnymi dokladmi v prepravke zaručujúcej bezpečnú prepravu zamedzujúcu týraniu zvierat.

5. Vystavovateľ je povinný pokiaľ je to uvedené v propozíciách (výstavných podmienkach) dojednať spôsob prevzatia zvierat po skončení výstavy.

6.  Prepravu zvierat na výstavu a späť zabezpečuje vystavovateľ.

7.  Vystavovateľ ak uzná, že ocenenie zvieraťa nie je vykonané podľa platného štandardu má právo proti oceneniu podať protest odvolacej komisii.

8.  Pokiaľ na výstave nie je ustanovená odvolacia komisia, má vystavovateľ možnosť podať sťažnosť na výkon posudzovateľa príslušnej ÚOK.

9. Vystavovateľ nemôže na výstavu zaslať samicu v druhej polovici kotnosti, ani kojace  matky u cicavcov.

 

 

 

 

Článok VI.

Usporiadanie výstavných exponátov

 

1. Výstavné exponáty sú usporiadané podľa platných vzorníkov na posudzovanie zvierat vydaných SZCH, resp. v zmysle výstavného poriadku EE.

 

 

Článok VII.

Veterinárne a zoohygienické podmienky

 

1.       Usporiadateľ a vystavovateľ sú povinní pri činnostiach súvisiacich  s prehliadkou a výstavou riadiť sa a dodržiavať stanovené veterinárne a zoohygienické požiadavky a s nimi súvisiace predpisy.

2.      Vystavované a predvádzané zvieratá musia mať príslušné veterinárne doklady

    3.  Veterinárnemu lekárovi poverenému veterinárnym dozorom musia byť vytvorené podmienky pre riadny výkon jeho práce.

4.   Počas konania prehliadky a výstavy nesmú byť do priestorov umiestnené zvieratá, ktoré neprešli veterinárnou prehliadkou a nemajú predpísané veterinárne doklady.

    5.  Počas konania prehliadky a výstavy musí byť zaistené upratovanie priestoru, klietok a kotercov.

6. Pri prehliadke a výstave musia byť zvieratá zabezpečené proti nepriaznivým poveternostným vplyvom.

    7.   Klietky a koterce musia mať zodpovedajúce rozmery a musia byť pred umiestnením a po skončení prehliadky a výstavy vyčistené a vydezinfikované.

8.   V prípade vystavovania zvierat vo voliérach dovoliť umiestniť vzhľadom k veľkosti voliéry a druhu zvierat len taký počet zvierat, aby bolo dodržané wellfare zvierat.

9.   Organizátor – poriadateľ výstavy je povinný zabezpečiť počas konania výstavy tzv. karanténne klietky. 

 

 

Článok  VIII.

Zásady pre udeľovanie cien

1. Ceny sa rozdeľujú do dvoch skupín:

a) súťažné,

b) sponzorské.

2. Ceny sú vyjadrením ocenenia kvality vystavovaných zvierat.  Udeľujú sa podľa druhu výstavy. Na celoštátnych výstavách sa spravidla udeľujú ceny: Šampión SR, Majster SR, Čestná cena. Na špeciálnych klubových výstavách: Šampión klubu, Víťaz klubu, Majster klubu, Čestná cena. Na ostatných výstavách podľa druhu výstavy: Víťaz výstavy, Víťazná kolekcia, Čestná cena.

3. Pravidlá pre udeľovanie titulov sú  záväzné pre výstavy vyššie uvedených stupňov. Každý výstavný výbor má právo určiť aj ďalšie stupne cien, podľa charakteru výstavy napr. rôzne memoriály a podobne.

4. O prideľovaní týchto cien rozhodujú výhradne posudzovatelia a na ich rozhodnutí nesmie nič meniť výstavný výbor, ani ktokoľvek iný. Udelená cena – Šampión SR na CV po návrhu posudzovateľa podliaha schváleniu aj vedúceho posudzovateľa.

5. Vystavovateľ, ktorý sa cíti byť poškodený pri celoštátnych výstavách alebo výstavách, kde sú menované odvolacie komisie má právo podať protest, po zložení zálohovej finančnej čiastky stanovenej propozíciami výstavy. Odvolacia komisia posúdi protest v prípade jeho opodstatnenosti je povinná zjednať nápravu. V prípade, že protest bol neoprávnený zálohová čiastka prepadá v prospech výstavy. Výšku poplatku uvedie usporiadateľ v propozíciách výstavy. V prípade oprávneného protestu sa poplatok vráti.

                                  

                                                         Článok IX.

                                                  Odvolacia komisia

 

1.Odvolacia komisia sa spravidla stanovuje pri celoštátnych výstavách. Pokiaľ možnosti dovoľujú, môže byť ustanovená aj na nižších stupňoch výstav ako sú krajské a oblastné výstavy.

2. Zloženie odvolacej komisie určuje usporiadateľ výstavy po dohode s príslušnou ústrednou odbornou komisiou.

3. Za podaný protest vystavovateľ zaplatí poplatok, ktorý je max. násobkom klietočného. V prípade protestu sa poplatok vráti, v prípade neoprávneného protestu sa poplatok nevracia a zostáva v prospech výstavy.

4. Povinnosťou odvolacej komisie je preskúmať napadnuté ocenenie, ktoré buď potvrdí, alebo vykoná nové ocenenie. Rozhodnutie komisie je konečné.

 

 

 

                                                         Článok  X.

                                            Všeobecné ustanovenia

 

1.      Tento výstavný poriadok sa nevzťahuje na výstavy mačiek, spevavých kanárikov, akváriových rýb, morčiat a drobných hlodavcov, ktoré sa riadia osobitnými výstavnými poriadkami a smernicami v súlade s členstvom v medzinárodných organizáciách zastrešujúcich daný chovateľský odbor.

2.      Ak bude výstava využitá na výmenu alebo predaj zvierat, musí byť táto skutočnosť vyslovene uvedená v propozíciách výstavy. Túto službu môže organizovať výhradne usporiadateľ, nie jednotliví vystavovatelia.

3.  Ústredné odborné komisie môžu vydať, ak to bude potrebné, doplňujúce pokyny k týmto smerniciam, ktoré však nesmú meniť základné ustanovenia alebo ich význam.

4.  Tento výstavný poriadok bol schválený uznesením Republikovej rady č. 9/2RR/2011     dňa 8. mája 2011. Tento výstavný poriadok ruší  smernice, ktoré boli  schválené  uznesením  ÚV SZCH  č.  uzn.  21-4/3/03 zo   dňa  1.3.2003.

Výstavný poriadok nadobúda platnosť dňom  8. mája 2011.  


 

Späť

Kontakt

SZCh zo Hlboké
Družstevná 387
906 31 Hlboké

Kontakt na prevádzkovateľa:
Tomáš Filípek
Kpt. Nálepku 369
906 31 Hlboké
O918 747 823


 Pridajte sa k nám ! 


Burzy a výstavy


Odborné kluby


Výstavný poriadok


Zväz v regiónoch


Republiková rada